EKOfola

Funkčné vodozádržné opatrenia môžu pomôcť poškodenej krajine. Pre ich realizáciu je ale nutná súčinnosť všetkých zainteresovaných strán

26.10. 2023

V Rajeckej doline sa uskutočnil už druhý ročník série workshopov venovaných vodozádržným opatreniam s názvom „Voda nás spája“, ktorých cieľom je predstaviť funkčné metódy zadržiavania vody pre rôzne typy krajiny. Takmer 150 účastníkov hlavne z radov odbornej verejnosti diskutovalo o možnostiach zmiernenia dopadov klimatických extrémov – dlhodobého sucha, prívalových zrážok a následnej erózie pôdy, a úbytku vody v krajine.

Funkčné vodozádržné opatrenia môžu pomôcť poškodenej krajine. Pre ich realizáciu je ale nutná súčinnosť všetkých zainteresovaných strán

Rajecká dolina sa dlhodobo potýka so zvýšeným suchom a odborníci zo všetkých strán sa zhodujú, že je potrebné začať intenzívnejšie pracovať na revitalizácii tamojšej prírody. Do mapovania narušenej krajiny sa zapojili už pred takmer dvomi rokmi odborníci z neziskovej organizácie Kvapka Rajeckej doliny.

„Žiadna moderná technológia nemôže nahradiť skúseného terénneho pracovníka, ktorý problém identifikuje, pomocou špecializovaného softwaru zdokumentuje a navrhne jeho riešenie,“ prezradil Ondřej Vala z Ostravskej univerzity, ktorý spolupracuje na mapovaní defektov v krajine v Rajeckej doline. „Za posledné 2 roky bolo zmapovaných 3000 ha, čo je takmer 30 % povodia riečky Rajčanky. V nasledujúcich rokoch máme v pláne toto územie skompletizovať. Podklady z mapovania nám umožňujú pripraviť ucelené riešenia pre celé mikropovodia. Na základe týchto dát potom vyberáme s majiteľmi pozemkov konkrétne lokality na realizáciu opatrení, ktoré pomôžu udržať vodu v krajine,“ vysvetľuje Ondřej Vala.

Vodozádržné opatrenia sa prispôsobujú krajine

Organizácia Kvapka Rajeckej doliny predstavila už vlani špeciálnu techniku „jama - hrádza – jama“, vďaka ktorej je možné kompletne revitalizovať nevyužívané lesné cesty tak, aby do nich zase začala vsakovať zrážková voda, ktorej 80 % teraz nenávratne odteká. Na tohtoročnom workshope ukázala ďalšie typy opatrení, ktoré pomáhajú zlepšiť vsakovanie vody, znižujú eróziu pôdy, prispievajú k obnove zásob podzemnej vody a pritom nemusia nutne znamenať zánik lesnej cesty.

“V rámci workshopu sa zástupcovia z radov lesníkov, vodohospodárov, rybárov, akademikov, pracovníkov okresných a krajských úradov, ale aj miestnych samospráv mohli pozrieť na ukážky infiltračných opatrení v rôznych prostrediach. Vďaka skvelej spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky sme mohli na lesnej pôde poškodenej presunom ťažkej techniky po kôrovcovej kalamite ukázať ďalšie metódy ošetrenia pôdy dvadsaťtonovým bagrom,“ hovorí Jan Husák, jeden z hlavných organizátorov workshopu za Kvapku Rajeckej doliny. Zdvih-kyprenie, vpich, šachovnica a prieľah, to sú funkčné opatrenia, ktoré môžu pomôcť krajine sa obnoviť. Ukážky sprevádzal výklad skúseného priekopníka infiltračných opatrení na Slovensku, pána Štefana Vaľa a Miroslava Kubína, zakladateľa odbornej platformy AQUAINOVA, ktorá sa inovatívnym opatreniam venuje v Česku a intenzívne sa od minulého roka venuje aj zachovaniu prirodzeného kolobehu vody v Rajeckej doline.

Dažďová voda nesmie odtekať z krajiny bez úžitku

„Naše motto znie: Čo bolo ťažkou technikou zničené, to je možné ťažkou technikou opraviť. Máme za sebou desiatky revitalizácií, mapovaní defektov a návrhov opatrení na lesnej pôde nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Oceňujeme, že v Rajeckej doline je vôľa s príčinami zvýšeného sucha a prívalových povodní niečo robiť. Spolupráca je nutná, pretože klíma sa mení rýchlejšie , ako jej ľudia stačia prispôsobovať. Voda nám totiž počas dažďov zbytočne odteká bez ďalšieho úžitku,” hovorí Miroslav Kubín a s nádejou dodáva: „Pritom na riešenie stačí často tak málo.“ Kľúčová je spolupráca všetkých zainteresovaných strán, nielen štátnych úradov, odborníkov, neziskoviek, ale aj podnikateľov a majiteľov jednotlivých pozemkov, kde sú opatrenia nutné.

Informácie o množstve vody zbytočne odtečenej po zhutnenej lesnej pôde poskytuje Kvapke Rajeckej doliny aj tzv. Parshallov žľab, ktorý organizácia inštalovala spolu s odborníkmi z Ostravskej univerzity. „Je to priekopnícka metóda riešenia. Počas roku 2022 sme zariadenie kalibrovali v doline Rybná a po skúsenostiach sme ho doplnili o zrážkomer, ktorý nám umožňuje dať namerané výsledky do súvisu s úhrnmi zrážok. Tie pochopiteľne ovplyvňujú množstvo povrchového odtoku. Teraz obe zariadenia – Parshallov žľab spolu so zrážkomerom – presúvame do novej lokality v Rajeckej doline,” vysvetľuje pedológ Matěj Horáček.

Vďaka mapovaniu, ktoré Kvapka Rajeckej doliny počas celého roka realizuje, dokážu odborníci vytypovať aj drobné realizácie v údolí, ktoré môžu krajine pomôcť. Pilotné a ukážkové riešenia vznikli v údolí riečky Rybná. V tamojšej mokradnej krajine predstavil popredný odborník na tvorbu tôní a mokradí, Jaromír Maštera z českého Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu, správnu metodiku pri hĺbení tôní. „Mokrade majú mimoriadnu schopnosť zadržiavať veľké množstvo vody, napomáhať prirodzenému hydrologickému cyklu a sú tiež nesmierne cenné z hľadiska biodiverzity. Každá časť krajiny je unikátna, a preto je dôležité vedieť, aké miesta sú pre budovanie tôní najvhodnejšie,“ hovorí Maštera.

Dažďovka – zadržiavanie dažďovej vody pomôže inštitúciám aj domácnostiam

Kvapka Rajeckej doliny nadviazala za takmer dva roky pôsobenia v Rajeckej doline spoluprácu s kľúčovými partnermi. „Vážime si, že sme pre našu myšlienku našli silného partnera v štátnom podniku Lesy SR, ktorý je spoluorganizátorom workshopu a na ktorého pozemkoch robíme ukážky infiltračných opatrení. Úzko tiež spolupracujeme so Žilinským samosprávnym krajom. Workshop by sa neuskutočnil ani bez skvelej spolupráce s obcou Fačkov a ďalšími samosprávami,“ hovorí Jan Husák, hlavný koordinátor workshopu. Z pohľadu čo najväčšieho množstva realizácií je ale nutné prepojenie aj s menšími subjektami. Vo Fačkove, pri budove miestnej školy, si účastníci workshopu mohli tiež pozrieť ukážkové zariadenie na zadržiavanie dažďovej vody. To zachytáva vodu zo strechy školskej jedálne a špeciálnym zariadením ju odvádza do IBC nádrží s objemom 2000 litrov. „Táto voda je potom využívaná na školskom pozemku pred jedálňou na zalievanie stromov a vyvýšených záhonov, ktoré tiež vznikli v rámci nášho projektu „Dažďovka“. Žiaci si do nich zasadili bylinky, ktoré je možné využiť ako počas vyučovania, tak aj pri príprave stravy v školskej jedálni,“ predstavuje vizuálne aj edukačne zaujímavý nápad Jan Husák. Do vyvýšených záhonov boli vsadené keramické zavlažovacie nádoby “Zahradní Olla”, ktoré pomáhajú šetriť vodou pri zavlažovaní.

Pilotné ukážkové realizácie, rovnako ako aj odborne podložené výsledky mapovania krajiny, môžu Kvapke Rajeckej doliny poslúžiť ako podklad pre hľadanie financií na realizácie naprieč dolinou. Plány má táto neziskovka, ktorej založenie iniciovala spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a jej aktivity aj dlhodobo financuje, veľké. „S týmto rokom bolo spojené obrovské množstvo úsilia pri rokovaniach na úradoch aj s partnermi našich projektov. Budúci rok chceme rozšíriť projekt Dažďovka do iných škôl v regióne aj do domácností, plánujeme tiež prípravu projektu na ukážkovú mokraď s náučným chodníkom a umeleckýmiprvkami v nive rieky Rajčanka a chceme začať s manažmentom  mokrade v Čičmanoch. Na lesnej pôde máme vytipované oblasti na realizáciu s Lesmi SR. Hľadáme nové finančné zdroje a spoluprácu s ďalšími vlastníkmi pozemkov. Uvedomujeme si, aký ambiciózny je náš plán. V Kofole máme veľkú podporu, ale pre obnovu doliny je potrebná súčinnosť všetkých strán,“ hovorí Aneta Valasová, riaditeľka Kvapky Rajeckej doliny n. o. a dodáva: „Sme radi, že vďaka workshopu sme mohli osloviť ďalších dôležitých partnerov. Naším dlhodobým cieľom je zásadným spôsobom prispieť k obnove zásob spodných vôd a k podpore biodiverzity Rajeckej doliny a urobiť z nej ukážkovú oblasť. Pretože tam, kde je voda, je aj život.“